Katsushika Zen Hokusai Litsu (1828-1830)

Katsushika Zen Hokusai Litsu (1828-1830)
Item# katsushika-zen-hokusai-litsu