Actors

Actor Ichikawa Ebizo as KagekiyoActor Segawa Kikunojo III as SadakaActor Ichikawa Danjuro V as Narukami ShoninActor Osagawa Tsuneyo II as Tsukisayo
Actor Iwai Hanshiro IV as TonaseActor Segawa Kikunojo III as OsomeActor Onoe Matsusuke I as the Sumo Wrestler UshigaseActors Arashi Ryuzo II and Sawamura Sojuro
Actor Nakamura Nakazo and Matsumoto KoshiroActor Segawa Kikunojo III as the Courtesan Keisei UmegawaActor Ichikawa Monnosuke II as Soga no Juro SukenariActor Ichikawa Komazo III as Shimobe Dozaburo
Actor Sakata Hangoro III as Akazawa JunaiActor Segawa Kikunojo III as the Courtesan Keisei AzumaActors Sawamura Sojuro III as Soga no Juro and Iwai Hanshiro IVActors Osagawa Tsuneyo II as Tsukisayo and Matsumoto Koshiro IV as Kudo
Actors Monnosuke II as Akaneya Hanshichi and Yamashita MangikuActor Ichikawa Omezo I as the Shamaness MikoActor Matsumoto Koshiro IV as Banzui ChobeiActor Ichikawa Komazo III as Shirai Gonpachi
Actor Ebizo IVActor Sakata Hangoro III as a Traveling PriestActor Ichikawa Monnosuke II as YoshitsuneActor Iwai Hanshiro IV as Woman Servant Hatsu
Actor Sawamura Sojuro as Karaki MasaemonActor in a Shibaraku SceneActor Segawa Michinosuke I as Yoshibei's Wife KomumeNanba no Rokuro Tsuneto
Actors Ichikawa Danjr VII as Asahina and Ichikawa Monnosuke IIIActor Matsumoto Koshiro IV as Tsurifune no SabuActor Nakamura Noshio II in Female RoleActor Yamashita Kinsaku as the Waitress
Actor Sawamura Sojuro as ShigetadaActor Segawa KikunojoActor Ichikawa Danjuro VIActor Segawa Kikunojo III as a Woman of a Samurai Family
Actor Iwai HanshiroActor Uda Kanya as Usui KegekiyoActor Ichikawa Danjuro as Tomoe GozenActor Segawa Kikunojo as the Ghost of Daito no Miya
Actor Segawa Kikunojo  III as TsukisayoActor Nakamura Nakazo as Tenjiku TokubeiActor Iwai Hanshiro as Kashiku