Ki no Natora and Otomo no Yoshio Wrestling

Ki no Natora and Otomo no Yoshio Wrestling
Item# ki-no-natora-and-otomo-no-yoshio-wrestling

Woodblock Prints Title: Ki no Natora and Otomo no Yoshio Wrestling

Publication: 1829

Size: Shikishiban; 21.5 x 18.8 cm (8 7/16 x 7 3/8 in.)

Publisher: Unknown

Signature: Saki no Hokusai Iitsu hitsu

Other Versions:

Estimated Value: Ref # OP9