Saki no Hokusai Litsu Hitsu (1821-1845)

Saki no Hokusai Litsu Hitsu (1821-1845)
Item# saki-no-hokusai-litsu-hitsu

This seal is also associated with Zen Hokusai Hitsu signature, or gakyo rojin Manji hitsu.

It reads "Katsushika"