Saki no Hokusai Taito (1815-1820)

Saki no Hokusai Taito (1815-1820)
Item# saki-no-hokusai-taito

Also Associated with Toyo Katsushika Hokusai (1800)